Vitajte v CVČ Komárno

 
na našej novej webovej stránke.

V úvode sa Vám prihováram s veľkou pokorou a úctou. Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno nášho Centra voľného času a jeho rozvoj.
 
Mojím cieľom je pokračovať v hodnotných tradíciách centra voľného času nášho mesta, ktoré si nadovšetko vážim a rada by som ho ďalej rozvíjala. Mojou víziou je vybudovať centrum rôznych aktivít a zároveň stredisko, v ktorom sa  deti a mládež ale aj ostatní občania budú radi stretávať, kde sa budú cítiť doma, vzájomne sa inšpirovať rôznymi dobrými nápadmi a kde budú realizovať svoje nesplnené sny a túžby v oblasti vlastnej sebarealizácie - lebo pozitívna sebarealizácia je pre vývin mladého človeka a pre kvalitu života každého nenahraditeľná. 
 
CVČ Komárno želám do ďalších rokov veľa talentovaných a usilovných členov, obetavých rodičov, dobrú  finančnú podporu, pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení jeho problémov, všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu a v neposlednom rade aby si atmosféru nášho centra vychutnávalo čo najviac malých i veľkých občanov mesta Komárno.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať za prijatie a dôveru, ktorú ste mi prejavili a sľubujem, že urobím všetko pre to, aby som Vás nesklamala.

S úctou Vaša 
 
Mgr.Erika Sokolová
riadieteľka CVČ Komárno
Spoznaj nás 
Centrum voľného času Komárno so sídlom na Rozmarínova 2 v Komárne  je rozpočtová organizácia s celoročnou prevádzkou, ktorej zriaďovateľom je mesto Komárno.

Centrum voľného času Komárno je mimoškolské zariadenie, v ktorom poskytujeme:
 
 • výchovno-vzdelávaciu
 • záujmovú
 • rekreačnú činnosť

a uskutočňuje štátny program starostlivosti o deti a mládež uspokojovaním rozvoja ich záujmov a vytvára podmienky pre návyky zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže.

V svojej práci sa snažíme o naplnenie týchto cieľov:
 
 • vytvárať podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času
 • rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mládeže
 • podporovať ich tvorivosť, súťaživosť a aktívny spôsob života
 • rozvíjať sociálne kompetencie
 • formovať hodnoty úcty k tradíciám a poznávanie historie nášho regiónu
 • vytvárať pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia
 • preventívnymi programami predchádzať nežiaducim sociopatologickým javom
 • podporovať aktivity komunít ľudí s rovnakými záujmami.

Počas celého roka organizujeme :
 
 • rôznorodé pravidelné aktivity v záujmových krúžkoch
 • príležitostné aktivity
 • prázdninové podujatia, tábory
 • odborné sústredenia
 • súťaže, workshopy a prehliadky.

Zameriavame sa na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládež v rámci tematicky zameraných krúžkov ako : 
 
 •  tanečné
 •  dramatické
 •  modelárske
 •  výtvarné
 •  keramické
 •  turisticko - ekologické
 •  športové 
 •  jazykové.
Zabezpečuje metodickú činnosť a poradenstvo pre pedagogických pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti výchovy mimo vyučovania.

Centrum voľného času Komárno zabezpečuje spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy v otázkach využívania voľného času detí a mládeže.